دستگاه تست عایقی سری MIC با سطوح ولتاژی مختلف

دستگاه تست عایقی سونل
توضيح بيشتر: 

دستگاه تست عایقی سونل
• اندازه گیری مقاومت عایقی
• بررسی واندازه گیری پیوستگی سیستم هم بندی وهادی های حفاظتی
• اندازه گیری ظرفیت خازنی
• اندازه گیری ولتاژشکست عایقی
• اندازه گیری و مایش ولتاژAC/DC
• تخلیه اتوماتیک بارهای الکتریکی بعد ازانجام آزمایش
• حداکثر مقاومت اندازه گیری بسته به مقدارولتاژ اعمالی
• امکان تست عایقی اندازه گیری مقاومت عایقی دیوار وکف مجاور اسیسات الکتریکی
• مجهز به نشانگر اندازه گیری درحین تست
• نمایش نشتی جریان وظرفیت خازنی درحین تست عایقی
• ایمن و لوکه کردن تست درشرایط برقدار بودن
• امکان تست...

مشخصات فني: 

 ولتاژ 50 تا 10000 ولت مدل MIC_10K1 در محدوده تست عایقی 10KΩ تا 40TΩ
 ولتاژ 50 تا 5000 ولت مدل MIC_5050 در محدوده تست عایقی 20KΩ تا 20TΩ و مدل MIC_5005 و MIC_5010 در محدوده تست عایقی KΩ20 تا TΩ15 و مدل MIC_5001 در محدوده تست عایقی KΩ10 تا TΩ5
 ولتاژ 50 تا 2500 ولت مدل MIC_2510 در محدوده تست عایقی KΩ 50 تا TΩ2
 ولتاژ های 500 و 1000 و 2500 ولت مدل MIC_2505 در محدوده تست عایقی KΩ 500 تا TΩ2
 ولتاژ 1000 تا 2500 ولت مدل MIC_2501 در محدوده تست عایقی KΩ 50 تا TΩ1
 ولتاژ 50 تا 1000 ولت مدل MIC_30 در محدوده تست عایقی KΩ 50 تا GΩ100
 ولتاژ های 50 ، 100...

فروشنده: 
رتوناك شايا
شماره تلفن : 

88104214

محصولات تصادفي اعضاي ويژه