برد کمک آموزشی برای نمایش اندازه گیری های الکتریکی

برد کمک آموزشی برای نمایش اندازه گیری های الکتریکی مدل DB-1
توضيح بيشتر: 

- اندازه گیری مقاومت به روش دو الکترود (2P)
- بررسی همبندی و پیوستگی تجهیزات و سیستم زمین
- اندازه گیری مقاومت سیستم زمین سیستم زمین بکمک سه الکترود (3P)
- اندازه گیری مقاومت سیستم زمین سیستم زمین بکمک چهار الکترود(4P)
- اندازه گیری مقاومت سیستم زمین بکمک سه الکترود و یک کلمپ(3P + )
- اندازه گیری مقاومت سیستم زمین و مقاومت لوپ ارت RLoop) ( به کمک دو کلمپ(( )
- اندازه گیری ولتاژ پریز های مصرف
قابلیت شبیه سازی های زیر :
- عدم اتصال ارت
- اعمال ولتاژ فراتر از تحمل کلید محافظ جان
- جریان نشتی
- مقاومت عایق بیش از حد پایین (...

مشخصات فني: 

1 یک برد کمک آموزشی برای نمایش اندازه گیری های الکتریکی می باشد.
و در مدارس و مراکز آموزشی و فروشنده های تجهیزات تست صنعت برق برای آموزش کار با تجهیزات اندازه گیری با توانمندی تست های زیر کاربرد دارد:
- اندازه گیری اتصال کوتاه امپدانس حلقه در مدار L-N در سیستم ارت تغذیه TTو TN باجریان 25 آمپر و 60 میلی ثانیه
- اندازه گیری اتصال کوتاه امپدانس حلقه در مدار L L-PE در سیستم ارت تغذیه TTو TN باجریان تا 20 میلی آمپر
- تست کلید های محافظ نشتی جریان مدل AC با 30 میلی آمپر
(شبیه سازی اندازه گیری جریان IA و زمان tA عملکرد کلید محافظ نشتی جریان و اندازه گیری...

قيمت : 
0 ریال
فروشنده: 
شرکت رتوناک شایا
شماره تلفن : 

88104214